El nostre Blog

 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018

 

Gener 2018

 

Per al puntual compliment de les obligacions tributàries de l'Agencia Trinutària a les que estan obligades les persones físiques, jurídiques i altres entitats, la AEAT publica el calendari del contribuent, on cada mes, especifica el termini de presentació dels impostos i declaracions.

 

En aquest enllaç, trobarà accès directe al calendari del contribuent de l'exercici 2018 que publica la AEAT:

 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml

 

Cal recordar que durant el mes de gener del 2018, cal presentar, a mes de les declaracions periòdiques (trimestrals o mensuals), cal presentar els resums anuals de cada impost.

 

VALLCORBA ADVOCATS BCN, S.L.P.

 

 

 

 

CALENDARI DIES INHABILS 2018

 

El BOE va publicar el passat 18 de desembre de 2017, la resolució on es determinen els dies inhàbils en l'Àmbit de l'Administració General de l'Estat per al 2018 (resolució d'1 de desembre de la Secretaria de l'Estat de la Funció Pública).

 

Seran dies inhàbils:

 

-En tot el territori nacional: els dissabtes, diumenges i els dies declarats com festius d'àmbit nacional no substituïble, o sobre els que la totalitat de les Comunitats Autònomes no han exercit la facultat de substitució.

 

-En l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes: aquells dies determinats per les Comunitats Autònomes com a festius.

 

-Ens els àmbits territorials de les Entitats que integren l'Administració Local: els dies que estableixin les respectives Comunitats Autònomes en els seus corresponents calendaris de dies inhàbils.

 

En l'Annex de la resolució, es detallen els dies declarats inhàbils de cada Comunitat Autònoma.

 

A continuació, publiquem l'enllaç que el dirigirà directament al calendari dels dies declarats inhàbils per a l'any 2018:

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf

 

VALLCORBA ADVOCATS BCN, S.L.P.

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ FISCAL PER L’IRPF DE L’EXERCICI 2.017

Desembre 2017.

Està a punt d’acabar l’any 2.017 i encara sou a temps per fer operacions que suposin minorar la tributació de l’IRPF per a l’exercici 2.017, sempre que es realitzin abans del proper 31 de desembre.

A continuació, enumeren algunes d’elles:

-Guany patrimonial per la transmissió d’actius per contribuents majors de 65 anys.

Els guanys obtinguts pels contribuents majors de 65 anys per la transmissió de qualsevol bé, estan exemptes de tributació. Però aquesta excepció està condicionada sempre que l’import obtingut es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia al seu favor, amb un límit de 240.000 euros.

Si el contribuent major de 65 anys transmet els eu habitatge habitual, el guany obtingut està exempt de tributació.

-Aportacions a plans de pensions.

La reforma fiscal ha provocat una reducció de la quantitat mínima per aportació, passant dels 10.000 euros als 8.000, sempre que no superi el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, sense distinció d’edat.

-Deducció per adquisició d’habitatge habitual.

Des de l’1 de gener de 2013, la deducció per inversió en habitatge habitual està suprimida.

Però s’ha fixat un règim transitori de deducció per adquisició d’habitatge habitual en el qual es podrà seguir practicant la deducció, ens els següents casos:

      1. Contribuents que hagin adquirit l’habitatge habitual o pagat quantitats per la construcció, amb anterioritat a l’1 de gener de 2013.

      2. Contribuents que hagin satisfet quantitats per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual, amb anterioritat a l’1 de gener de 2013. les obres haurien d’haver finalitzat abans de l’1 de gener de 2017.
      3. Contribuents que hagin satisfet quantitats per obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de les persones amb discapacitat, amb anterioritat a l’1 de gener de 2013. les obres haurien d’haver finalitzat abans de l’1 de gener de 2017.

 

Cal que els contribuents hagin aplicat la deducció per aquest habitatge durant l’exercici 2012 o amb anterioritat.

-Deducció per donatius.

Les donacions solidàries permeten deduir un 75% pels 150 primers euros, i un 30% per la resta.

Les quotes d’afiliació i les aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d’Electors permeten deduir un 20% de la quota de l’IRPF sobre una base màxima anual de 600€.

 

 

PERSONES JURÍDIQUES

Desembre 2017

És possible que, durant les últimes setmanes, la seva entitat financera hagi contactar amb vostès per demanar-li el que s’anomena “Código LEI”.

Les empreses que operen en mercats financers tenen una nova obligació, que és la d’obtenir el codi LEI (Legal Identity Identifier). El codi LEI és un codi global i únic que identifica a les empreses a nivell global, i permet identificar a les parts contractants en les transaccions financeres. És un únic codi per persona jurídica.

La sol·licitud i gestió del codi LEI la tramita el Registre Mercantil corresponent a la província del domicili social de la persona jurídica. El procediment consisteix en emplenar una sol·licitud que, un cop emplenada i firmada pel representant de la Societat, cal presentar al Registre Mercantil. Al Registre Mercantil de Barcelona, el cost per obtenir el codi LEI és de 106 €.

El codi LEI serà obligatori per operar als mercats financers a partir de les següents dates:

· A partir de l’1 de novembre de 2.017, per operar en productes derivats i assegurances de canvi.

· A partir del 3 de gener de 2.018, per operar amb productes de renda variable i renda fixe.

De no disposar d’aquest codi a les dates fixades, els hi resultarà impossible operar ja que se’ls hi requerirà per validar l’operació.

LA vigència del codi LEI és d’un any i cal renovar-lo cada any mentre la persona jurídica sigui realitzi operacions en les que sigui obligatori el codi.

Per més info: https://www.justicia.lei.registradores.org/

VALLCORBA ADVOCATS BCN, S.L.P.

 

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Vallcorba Advocats BCN, SLP